Actievoorwaarden MondkapjesChallenge.nl:

 • De MondkapjesChallenge.nl is tot stand gekomen om een goed doel te ondersteunen: het Longfonds. Het Longfonds bereidt zich voor op een nieuwe groep patiënten die door het Coronavirus blijvende longschade aan het virus overhoudt. Daarvoor is onderzoek en ondersteuning nodig.
 • De actie is ontwikkeld door Prowings en Tomeloos en heeft uitsluitend tot doel het Longfonds te steunen. De actie heeft geen commerciële waarde.
 • Via de MondkapjesChallenge.nl wordt iedereen opgeroepen om een selfie te maken met een mondkapje die door kunstenaars zijn ontwikkeld (of er zelf een te maken). Met deze selfie (geplaatst op social media) vragen wij aandacht voor de gevolgen van het Coronavirus/longschade.
 • Iedereen die kan en wil doneren, kan dit doen en wordt geleid naar een speciale actiepagina van het Longfonds. Via deze pagina kan men doneren.
 • Een donatie is geen verplichting om aan de challenge te mogen deelnemen.
 • De mondkapjes die door kunstenaars zijn gemaakt, zijn kosteloos ter beschikking gesteld. Deze mondkapjes worden geveild. Ook deze opbrengst is ten gunste van het Longfonds.
 • Op de kwaliteit van het kunstwerk/mondkapje kan geen garantie worden gegeven. De kunstwerken vertegenwoordigen geen commerciële waarde.
 • De mondkapjes die door het publiek zelf worden ontwikkeld mogen geen racistische, seksuele of politieke voorkeur uitspreken.
 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet vrijgegeven aan derden.
 • Aan de MondkapjesChallenge.nl kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden.
 • Prowings en Tomeloos behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Prowings en Tomeloos zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houden met de MondkapjesChallenge.nl.
 • De deelnemer verleent MondkapjesChallenge.nl door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken, te bewerken en te verveelvoudigen. 
 • De deelnemer garandeert door inzending van zijn/haar bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart MondkapjesChallenge.nl voor mogelijke aanspraken van derden.